Požiadavky na opatrovateľky

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa/ky

Pre opatrovateľku sa podľa zákona č. 448/2008 §84 ods. 9 vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:

  • dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
  • alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala 3 roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc fyzickej osoby (preukazuje sa napr. potvrdením z príslušného ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie).

Ostatné predpoklady uchádzača o prácu opatrovateľa/ky

V rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby musí opatrovateľka spĺňať nasledovné kritériá:

  • medzi opatrovateľkou a klientom nie je vzájomná vyživovacia povinnosť v súlade s platným právnym poriadkom SR,
  • opatrovateľka a klient nebývajú spolu v jednej domácnosti,
  • opatrovateľka pri výkone opatrovateľskej služby nesmie prekročiť čas max. 12 hodín/deň za všetky jej pracovné úväzky (iné zamestnanie, dohody, …),
  • jedna opatrovateľka nemôže mať uzatvorené iné pracovné úväzky v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby zodpovedajúce viac ako jednému pracovnému pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle Zákonníka práce.